افتتاح فروشگاه صدرا چوب

افتتاح فروشگاه صدرا چوب بزودی در تاریخ ۹۷/۱/۲۵ در بازار مبل کمرد

روبروی دوربرگردان دوم تهران جنب مبلمان حجازی (صدرا چوب)